Dataskyddspolicy


Vi värnar om din integritet.

Vi värnar om skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter. Den här dataskyddspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter. Policyn är ett komplement till våra avtalsvillkor och ev. tjänstespecifika villkor och SLA, vårt personuppgiftsbiträdesavtal samt bilaga 1 för behandling av personuppgifter som samtliga finns att tillgå på vår webbplats. Denna dataskyddspolicy gäller från den 25 maj 2018, när den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft.

Genom att använda våra tjänster, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder olika kommunikationsvägar som t.ex. e-post, SMS, telefon eller supportsystem för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Personuppgifter samlas normalt in direkt från er som kund vid avtalssignering, eller genereras i samband med att ni använder våra tjänster och produkter. De personuppgifter som vi samlar in är bl a ip-adress, namn, telefonnummer, epostadress i syfte att t ex erbjuda support, tillhandahålla viktig information om t ex driftstatus, planerade eller akuta serviceåtgärder.

Vad är vår rättsliga grund till att behandla dina personuppgifter?

I stort sett alla behandlingar utförs med stöd av avtal mellan oss och våra kunder. Detta för att vi ska kunna utföra våra åtaganden gentemot dig som kund och följa tillämplig lagstiftning. I vissa fall kan behandlingar med stöd av rättslig förpliktelse också förekomma.

Vad gör vi med din information?

All data används för att leverera, administrera, och förbättra våra tjänster samt för användaranalys och profilering. Informationen krävs för att vi ska kunna leverera våra tjänster, exempelvis för driftsinformation, fakturering, kundtjänst och ekonomisk administration. Vi använder också detta för att kunna kommunicera med dig om viktiga händelser, samt nyhetsbrev och generell kommunikation via e-post.

Vem kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till?

För att skydda och värna om våra kunders integritet lämnas personuppgifter inte ut till extern part som ej angivits utan att ni som kund har medgivit till detta. Undantag till detta kan göras om en kund har brutit mot våra avtalsvillkor, om det föreligger rättsliga åtgärder eller om myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning. Exempel på sådana myndigheter är skattemyndigheter, polismyndigheter, kronofogdemyndigheter och tillsynsmyndigheter i berörda länder.

Biträdesregister

Vi har implementerat ett biträdesregister över leverantörer och organisationer som utför behandlingar som rör personuppgifter i våra system. Vi har via tecknade biträdesavtal eller annan rättsakt enligt unionsrätten avtal som innefattar bestämmelser om behandling av personuppgifter för vår räkning. Biträdesregister utlämnas till kund när Personuppgiftsbiträdesavtal upprättas.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att utföra behandlingen inom EU/EES. I vissa situationer kan dock informationen komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av oss, eller annan leverantör eller underleverantör. Då vi alltid strävar efter att alltid skydda din information, kommer vi att vidta alla legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din information hanteras säkert och med en skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES. Vi har också fullgoda biträdesavtal med alla våra leverantörer för att säkerställa att behandlingen sker enligt utsatta regler.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Säkerhet är något vi arbetar med kontinuerligt i våra tjänster och vi följer lagkrav och rekommendationer från bl a Microsoft samt bevakar information från olika IT-incidentsorganisationer. I Personuppgiftbiträdesavtalet framgår mer i detalj vilka skydd på organisatoriska och tekniska nivåer vi har.

Din rätt till som registrerad

Som registrerad person och kund hos oss har du speciella rättigheter rörande de personuppgifter vi har om dig.

Dessa är:

Information

Som kund kan man när som helst kontakta oss för att få ut vilken information vi har samlad, samt instruktioner kring hur du själv som kund kan se dessa. Vi strävar efter att genomföra detta utan fördröjning.

Rättelse

Förändring av registrerade uppgifter kan i regel ske via våra kundportaler, men kan alltid utföras genom kommunikation med oss där vi då hjälper till att genomföra förändringen.

Begränsning

Om du har invändningar mot riktigheten i de uppgifter som vi har registrerade kan du begära att vi begränsar behandlingen av dessa uppgifter till endast lagring. Vi kan då stoppa all annan behandling (vilket också innebär att vi måste stoppa leveransen av våra tjänster) till dess att en korrigering har utförts eller tills det går att fastslå vad som är korrekt och inte.

Dataportabilitet

För personuppgifter som har behandlats och insamlats automatiserat (med stöd av samtycke/avtal) har du av oss rätt att få ut dessas i ett maskinläsbart format.

Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att begära radering av dina personuppgifter. Dessa kan vara t.ex.
– Om det saknas rättslig grund för behandlingen, eller behandlingen är olaglig
– Det saknas ett berättigat skäl för fortsatt behandling
– Du invänder mot behandling för direkt marknadsföring

En förutsättning för att vi skall kunna utföra ovan är att vi erhåller fullgoda underlag för identifikation från dig som registrerad. Din begäran om att utöva dina rättigheter ovan bedöms från fall till fall utifrån rådande omständigheter. Vi kan också vara tvungna att behålla dina uppgifter om det behövs för att uppfylla rättsliga förpliktelser, hävda ett rättsligt anspråk eller genomdriva våra aktiva avtal.

Automatiserat beslutsfattande

Vi kan i vissa fall använda oss av automatiserat beslutsfattande om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke eller om det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal, till exempel vid utvärdering och förbättring av våra tjänster (t.ex. analys av trafik och användning).

Cookies (kakor) på våra webbplatser

Vi använder cookies, en textfil som sparas på besökarens dator, för att identifiera och optimera våra webbapplikationer för besökare och kunder. Om du inte vill att vi ska göra detta så kan du stänga av cookies i din webbläsare. Notera dock att funktionaliteten på vår hemsida då kan begränsas.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter

Vi sparar uppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden som leverantör, och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar data för andra syften än för våra åtaganden som företag, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring och ekonomiska underlag, sparar vi endast informationen så länge som det behövs för respektive syfte.

Förändringar i denna dataskyddspolicy

Innehållet i denna dataskyddspolicy kan komma att förändras med tiden. Vi kommer alltid hålla våra kunders integritet högt, och följer alla dataskyddslagar inom EU och Sverige. Om vi genomför större förändringar kommer dessa kommuniceras till kundens kontaktperson via e-post. Vill du hålla dig uppdaterad löpande rekommenderar vi att läsa denna policy med jämna mellanrum.

Kontakta oss och dataskyddsmyndigheten

Har du frågor eller synpunkter som rör denna Dataskyddspolicy kan du vända dig till vår supportorganisation via e-post eller telefon eller till dataskydd@frontnode.se

Kontaktinformation finns på vår webbsida.
Du kan också lämna ett klagomål eller kontakta datainspektionen som fungerar som vår tillsynsmyndighet. Kontaktuppgifter hittar du på https://www.datainspektionen.se